Aktualności

01

Zwrot podatku od budynków bez decyzji

Procedura zwrotu podatku od budynków jest długotrwała i nieefektywna. Organy podatkowe zgłaszają kłopoty z tym związane. Resort finansów w projekcie nowelizacji ustawy o CIT zmieni te przepisy.

Podatnicy bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności są zobowiązani do zapłaty podatku od przychodów z budynków będących środkami trwałymi posiadanymi na własność (współwłasność), położonymi w Polsce, stanowiącymi składnik majątku związany z działalnością gospodarczą (na gruncie podatku PIT), oddanymi w całości albo części do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Jednocześnie limit 10 mln zł określony został jako próg (kwota wolna), przypadający na podatnika bez względu na liczbę i wartość posiadanych przez niego budynków, do którego danina ta nie ma zastosowania.

Z założenia podatek od przychodów z budynków jest neutralny, co przejawia się w możliwości jego niepłacenia (gdy przewyższa go podatek obliczony na zasadach ogólnych), jak również możliwości odliczenia go od podatku obliczonego na zasadach ogólnych – zarówno na poziomie zaliczek, jak też w rozliczeniu rocznym. Ponadto, kwota podatku od przychodów z budynków nieodliczona w dostępny sposób jest zwracana, na wniosek podatnika, jeżeli organ podatkowy nie stwierdzi nieprawidłowości w wysokości zobowiązania podatkowego (straty) obliczonego na zasadach ogólnych w złożonym zeznaniu podatkowym oraz w zakresie podatku od przychodów z budynków.

Praktyka stosowania tych przepisów ujawniła problem związany z procedurą zwrotu podatku od przychodów z budynków na wniosek, który wynika z braku określenia w obowiązujących przepisach trybu weryfikacji jak i zasad zwrotu. W konsekwencji urzędnicy skarbowi za każdym razem muszą weryfikować całe rozliczenie podatnika. Oznacza to, że procedura zwrotu podatku, który z założenia ma być neutralny, może powodować wszczęcie rozbudowanego postępowania dowodowego zakończonego wydaniem decyzji, co w konsekwencji oznacza znaczne utrudnienie i wydłużenie przebiegu całego procesu.

Stąd propozycja w projekcie, aby nie nakładać obowiązku wydawania decyzji o zwrocie podatku od budynków w przypadku braku wątpliwości co do wartości zwrotu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN