Aktualności

01

Obowiązkowe opiniowanie transgranicznych reorganizacji przez organy podatkowe

Szykują się zmiany w Kodeksie spółek handlowych i przepisach podatkowych, które mogą mieć ogromny wpływ na proces planowania i przeprowadzania reorganizacji transgranicznych w bieżącym roku. Nowelizacja wprowadzi nowe typy operacji transgranicznych, takie jak podziały i przekształcenia transgraniczne.

Bardzo istotne zmiany planowane są również na gruncie podatkowym, ponieważ przeprowadzenie każdej transgranicznej reorganizacji, tj. transgranicznego połączenia, podziału oraz przekształcenia, będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii wydanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Przedmiotem opinii będzie co do zasady ocena biznesowego uzasadnienia reorganizacji z punktu widzenia klauzuli ogólnej dotyczącej unikania opodatkowania (GAAR), środków ograniczających przyznanie korzyści na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz możliwości uznania transakcji za nadużycie prawa w rozumieniu ustawy o VAT.

Ponadto organ zweryfikuje, czy zobowiązania pieniężne spółki wobec organów podatkowych oraz niepodatkowe należności budżetowe są zaspokojone lub zabezpieczone.

Szef KAS będzie musiał wydać opinię w terminie miesiąca, jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten będzie mógł zostać przedłużony o kolejne 3 miesiące.

Skutkiem odmowy wydania opinii przez Szefa KAS może być odmowa wydania zaświadczenia przez sąd rejestrowy, a w konsekwencji – zablokowanie całego procesu reorganizacyjnego.

Projekt ustawy przewiduje wejście w życie nowych przepisów od 1 sierpnia 2023 r.

Obowiązek uzyskania opinii nie będzie dotyczył tych reorganizacji, w ramach których plan połączenia, podziału lub przekształcenia zostanie złożony w sądzie rejestrowym przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. przed 1 sierpnia 2023 r.).

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN