Aktualności

01

Zadania własne nie wykluczają pełnego odliczenia

Gdy gmina po przebudowie targowiska na podstawie umowy będzie pobierała opłatę rezerwacyjną za korzystanie z niego, zostanie uznana za podatnika - wynika z wyroku WSA w Olsztynie, który opisuje Rzeczpospolita.

Łukasz Woźniak, Manager VAT w Thedy & Partners został poproszony o komentarz do tego orzeczenia. W udzielonej opinii wskazał, że wyrok WSA w Olsztynie to kolejny pozytywny wyrok związany z pełnym prawem do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych przez gminę na budowę targowiska. W interpretacji, do której odnosi się wyrok, organ poszedł pod prąd, nie zauważając pozytywnej dla gmin linii orzeczniczej w analogicznych stanach faktycznych. Uznał, że wykorzystywanie targowiska do czynności opodatkowanych (odpłatnego udostępniania znajdujących się w hali targowej oraz pod wiatami zewnętrznymi stoisk handlowych), nie oznacza, że budowa targowiska następuje w ramach prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej. Nadal bowiem według organu w głównej mierze jest to sfera działań publicznoprawnych. Wydatki na inwestycję, będą wykorzystywane do celów związanych jak i niezwiązanych z działalnością gospodarczą, czyli gminie nie przysługuje prawo do odliczenia pełnych kwot podatku naliczonego z tytułu tychże wydatków. Sąd, jednakże wskazał, brak podstaw do uznania, że powyższe czynności podejmowane w zakresie władztwa publicznego stanowią o wykorzystywaniu targowiska do celów innych niż działalność gospodarcza. Gmina może wykonywać zadania własne w ramach działalności gospodarczej, polegające na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w sprawach targowisk. Dopuszczalne jest uznanie, że przebudowa, udostępnienie targowiska mieszkańcom, prowadzącym handel od których pobierane są opłaty targowe i rezerwacyjne, następują w ramach prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej, chociaż przedsięwzięcie to mieści się także w sferze działań publicznoprawnych zaspokajając zbiorową potrzebę wspólnoty. Sąd trafnie wskazał, że skoro gmina zaznaczyła, że po przebudowie targowiska będzie pobierała, w oparciu o zawierane umowy cywilnoprawne, opłatę rezerwacyjną z tytułu korzystania z niego, to nie budzi wątpliwości, że w tym zakresie będzie działała w charakterze podatnika VAT prowadzącego działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu VAT i będzie miała prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji.

Cały artykuł został opublikowany w Rzeczpospolitej z 3 sierpnia 2022 r., str. H7

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN