Aktualności

01

W 2023 roku podatek od nieruchomości w górę

Minister finansów 1 sierpnia 2022 r. ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023. Wszystkie – czego można się było spodziewać – wzrosły.

Zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w MP pod poz. 731 maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, rosną od kilku groszy do kilku złotych.

I tak od 1 stycznia 2023 r. maksymalna stawka podatku od nieruchomości będzie wynosić:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł (obecnie 1,03 zł) od 1m2 powierzchni, co daje wzrost o 0,13 gr

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł (obecnie 5,17 zł) od 1 ha powierzchni, co daje wzrost o 0,62 gr

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł (obecnie 0,54 zł) od 1 mpowierzchni, co daje wzrost o 0,07 gr

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,81 zł (obecnie 3,40 zł) od 1 mpowierzchni, co daje wzrost o 0,41 gr

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 1,00 zł (obecnie 0,89 zł) od 1 mpowierzchni użytkowej, co daje wzrost o 0,11 gr

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,78 zł (obecnie 25,74 zł) od 1 mpowierzchni użytkowej, co daje wzrost o 3,04 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,47 zł (obecnie 12,04 zł) od 1 mpowierzchni użytkowej, co daje wzrost o 1,43 zł

  1. d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł (obecnie 5,25 zł) od 1 mpowierzchni użytkowej, co daje wzrost o 0,62 gr
  2. e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł (obecnie 8,68 zł) od 1 mpowierzchni użytkowej, co daje wzrost o 1,03 zł.

– To niewątpliwie najwyższa podwyżka od kilku lat, co oczywiście wiąże się z wysoką inflacja. Jednak warto pamiętać, że obwieszczenie MF określa maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, a gminy mogą ustalić je na innym, niższym poziomie, podejmując w tym zakresie odpowiednie uchwały. Gminy są ograniczone właśnie co do górnej granicy swoich decyzji i stawki nie mogą przekroczyć limitów określonych przez ministra na dany rok – wyjaśnia Paweł Wyporski, starszy konsultant w Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN