Aktualności

01

W 2023 roku limity podatkowe w górę

Wszystkie limity podatkowe, zawarte w ustawach podatkowych wyrażone w euro będą od 1 stycznia 2023 r. wyższe. To efekt wysokiego kursu euro.

Przeliczenia większości limitów wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W tym roku pierwszym dniem roboczym października był 3 października. Zgodnie z tabelą kursów NBP nr 191/A/NBP/2022 kurs euro z tego dnia wynosił 4,8272 zł (w ubiegłym roku było to 4,5941 zł). To oznacza, że wszystkie limity podatkowe wyrażone w euro wzrosną.

Mały podatnik

Zacznijmy od limitu dla małych podatników. Małym podatnikiem na gruncie ustaw o podatkach dochodowych (PIT, CIT) jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro. W 2023 r. będzie to limit na poziomie 9 654 000 zł. Obecnie jest to 9 188 200 zł.

Warto też wspomnieć o limitach w zakresie VAT. Tu też mamy małego podatnika, jeśli wartość sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczy w 2022 r. 1,2 mln euro, czyli w 2023 r. będzie to 5 793 000 zł. Obecnie jest to 5 513 000 zł. Pamiętajmy jednak, że w ramach pakietu SLIM VAT 3 limit ten może zostać podniesiony do 2 mln euro.

Jednorazowa amortyzacja

Kolejny limit dotyczy jednorazowej amortyzacji. Z przepisów wynika, że mały podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czyli bezpośredniego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie (lub wytworzenie) środków trwałych z grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 tys. euro. W 2023 roku będzie to 241 000 zł. Obecnie jest to 230 000 zł.

Metoda kasowa

W podatku dochodowym mamy jeszcze limit dla rozliczeń metodą kasową. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Deklaracje kwartalne mogą, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa, składać również: mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej; podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 mln euro, czyli w 2023 roku będzie to 19 309 000 zł. Dziś jest to limit na poziomie 18 376 000 zł.

Ryczałt

Następny limit to ten dający opcję opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych będą mogły w 2023 korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej za 2022 nie przekroczy 2 mln euro, czyli 9 654 000 zł. Dziś jest to 9 188 200 zł.

Pełne księgi

Jeszcze jeden limit, o którym muszą pamiętać przedsiębiorcy to ten dotyczący prowadzenia pełnych ksiąg. Do prowadzenia pełnej księgowości od 2023 r. zobowiązane będą podmioty wskazane w ustawie o rachunkowości, których przychody za 2022 r. wyniosły co najmniej 2 mln euro, czyli 9 654 000 zł. Dziś jest to 9 188 200 zł. Dotyczy to osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, przedsiębiorstw w spadku oraz spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN