Aktualności

01

Przy wymianie akcji nie ma znaczenia liczba udziałowców

Minister finansów wydał interpretację ogólną poświęconą skutkom w podatkach dochodowych, które pojawią się przy transakcjach wymiany udziałów (akcji).

Interpretacja dotyczy stosowania przepisów:

  • art. 24 ust. 8a-8c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz
  • art. 12 ust. 4d oraz 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Chodzi konkretnie o spełnienie warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w spółce w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy.

Minister finansów swoje wytyczne rozpoczął od podkreślenia faktu, że wspomniany warunek odnoszący się do półrocznego okresu został wprowadzony od 1 stycznia 2015 r. i obowiązuje do dziś.

– Przepisy unijne, na podstawie których wdrożono regulacje polskie wskazują, że wymiana udziałów dokonywana w celu uzyskania przez spółkę nabywającą większości praw głosu w spółce nabywanej lub zwiększenia liczby praw głosu w przypadku posiadania przez spółkę nabywającą większości praw głosu powinna być dla akcjonariusza (udziałowca) spółki nabywanej neutralna podatkowo – zauważa Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Jednocześnie dodaje, że wspomniane przepisy – PIT i CIT – stanowią, iż wyłączenie z przychodów stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w przepisach.

Pojawiła się jednak wątpliwość, czy przepisy te traktują o transakcjach spółki nabywającej z jednym udziałowcem (akcjonariuszem), czy też chodzi w nich o dowolną liczbę osób fizycznych lub prawnych, z którymi zawarto odrębne transakcje wniesienia aportów, a które w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy doprowadzą do uzyskania przez spółkę nabywającą większościowego pakietu udziałów (akcji).

– Według ministra finansów prawidłowa wykładnia art. 24 ust. 8a- 8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy o CIT jest taka, że regulacje te dopuszczają ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy.

Interpretacja ogólna ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 7 maja 2021 r., nr DD7.8203.1.2021.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN