Aktualności

01

Przy podziale spółki nie zawsze powstanie przychód

WSA w Gdańsku uchylił interpretację indywidualną, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: DKIS) zakwestionował neutralność podatkową podziału przez wydzielenie dla wspólnika spółki dzielonej (wyrok o sygn. akt I SA/Gd 802/23 z 13 lutego 2024 r.). Jest już opublikowane uzasadnienie do tego wyroku.

Po analizie opublikowanego uzasadnienia Marek Kończak i Patrycja Krzymińska z Thedy & Partners wskazują, że w rozstrzyganej przez WSA sprawie, spółka zamierzała dokonać podziału przez wydzielenie dwóch przedsiębiorstw. Działalność w zakresie nieruchomości miała zostać wydzielona do nowej spółki, a działalność produkcyjna miała być kontynuowana przez spółkę dzieloną. Wnioskodawca będący udziałowcem spółki dzielonej powziął wątpliwości, czy w związku z otrzymaniem w wyniku przeprowadzonego podziału udziałów nowej spółki powstanie po jego stronie przychód podlegający opodatkowaniu. Wnioskodawca wskazał, że stał się udziałowcem spółki dzielonej w wyniku tzw. wymiany udziałów.

Zdaniem DKIS z uwagi na to, że wnioskodawca stał się udziałowcem spółki dzielonej w wyniku wymiany udziałów, to nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących neutralność podatkową podziału dla wspólnika spółki dzielonej, co skutkuje powstaniem po stronie wnioskodawcy przychodu.

Błędy proceduralne

W powołanym wyroku WSA uchylił interpretację DKIS, a w pisemnym uzasadnieniu stwierdził, że DKIS nie dokonał szerszej analizy przepisów dotyczących powstania przychodu po stronie wspólnika spółki dzielonej w przypadku podziału przez wydzielenie i w konsekwencji nie wyjaśnił kiedy te przepisy będą miały zastosowanie oraz nie odniósł się do stanowiska przedstawionego przez wnioskodawcę. W konsekwencji, WSA uchylił interpretację ze względów proceduralnych.

Pomimo że wyrok ma charakter proceduralny, to wydaję się, że WSA przychylał się do stanowiska wnioskodawcy, że z łącznej wykładni przepisów dotyczących powstania przychodu po stronie wspólnika spółki dzielonej wynika, że przychód po jego stronie powstaje tylko w sytuacji, gdy majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią ZCP, natomiast przychód taki nie powstaje, gdy majątek przejmowany na skutek podziału, jak i majątek pozostający w spółce stanowią ZCP.

Pozytywne rozstrzygnięcie

Niezależnie od oceny prawidłowości poszczególnych argumentów przedstawionych przez skarżącą i popartych przez WSA, jest to niewątpliwie wyrok we właściwym kierunku, gdyż zmierza do zapewnienia zgodności przepisów krajowych z przepisami prawa unijnego, zgodnie z którymi czynności restrukturyzacyjne powinny być neutralne podatkowo.

Wyrok jest nieprawomocny. Natomiast jego uprawomocnienie, zwłaszcza w wyniku jego utrzymania przez NSA może mieć istotny wpływ na kierunek orzecznictwa i interpretację przepisów o opodatkowaniu kolejnych restrukturyzacji.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN