Aktualności

01

Opodatkowanie VAT sprzedaży nieruchomości rozstrzygnie TSUE

WSA we Wrocławiu skierował do TSUE pytania prejudycjalne, a w jednym z nich zapytał: czy osoba, dokonująca sprzedaży nieruchomości, niesłużącej poprzednio do działalności gospodarczej, zlecając przygotowanie do sprzedaży profesjonalnemu przedsiębiorcy, który następnie, jako pełnomocnik tej osoby, podejmuje szereg zorganizowanych działań w celu podziału i zbycia za wyższą cenę, prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą?

Zanim sprawa dotarła do WSA we Wrocławiu, między stroną a organami podatkowymi powstał spór dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości gruntowych. Strona twierdziła, że dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego i transakcja nie podlega opodatkowaniu VAT. Zdaniem organów podatkowych, sprzedaż nieruchomości stanowiła działalność gospodarczą i powinna podlegać opodatkowaniu VAT.

Co istotne, przed dokonaniem sprzedaży nieruchomości strona zawarła, z profesjonalnym podmiotem (zleceniobiorcą), umowę zlecenia w przedmiocie współdziałania w zagospodarowaniu i sprzedaży terenu. Zleceniobiorcy zostało udzielone pełnomocnictwo do występowania przed właściwymi organami w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.

WSA wyraził wątpliwość (i) czy posługiwanie się przy tego typu transakcjach pomocą profesjonalnego pełnomocnika, w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży aby zmaksymalizować osiągniętą cenę, można uznać za jednoznaczne ze zorganizowaniem stałego przedsiębiorstwa (ii) czy znaczenie ma fakt, że zleceniobiorca działa w ramach swojego przedsiębiorstwa, a jego wynagrodzenie stanowi w istocie wypracowaną przez niego nadwyżkę ceny nad ceną oczekiwaną przez sprzedającą?

Wobec powstałych wątpliwości w sprawie, WSA wydał postanowienie (sygn. akt I SA/Wr 92/23), w którym zawiesił postępowanie i zwrócił się do TSUE o rozstrzygnięcie sprawy.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN