Aktualności

01

Jest już projekt nowelizacji ustawy o CIT i innych ustaw

Projekt zmian w ustawie o CIT został właśnie opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Liczy on 26 stron, a Ministerstwo Finansów wskazuje, że głównym celem zmian jest doprecyzowanie i uporządkowanie obecnych regulacji. Obecnie projekt jest na etapie konsultacji, które potrwają do 12 lipca.

Poza zmianą w ustawie o CIT, analogiczne zmiany zajdą w przepisach PIT i o podatku zryczałtowanym (w zakresie tych samych rozwiązań). Projekt zawiera także propozycje modyfikacji w Ordynacji podatkowej.

Wśród zmian znajdą się m.in.:

– modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku,

– zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika (pisaliśmy o tym dziś),

– uchylenie przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie,

– zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) w zakresie eliminacji podwójnego opodatkowania CFC, zbycia aktywów w trakcie roku i doprecyzowania definicji jednostki zależnej,

– zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,

– uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund,

– zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,

– zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników o charakterze dostosowawczym, wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie PIT,

– zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej,

– uproszczenie przepisów o tzw. uldze na złe długi

– zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) aby m.in. poszerzyć możliwość stosowania PSH

– zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek,

– zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków,

– zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych,

– doprecyzowanie przepisów w zakresie, w jakim nakładają na ministra finansów obowiązek udostępniania wzorów deklaracji,

– doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych,

– zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej,

– doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK).

Projekt: Projekt (legislacja.gov.pl)

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN