Aktualności

01

Duże firmy opublikują dane o podatku dochodowym

Największe przedsiębiorstwa wielonarodowe z siedzibą w UE, jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzące działalność w Unii za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej będą musiały publicznie ujawniać informacje o zapłaconym podatku dochodowym.

Będzie to sprawozdanie o podatku dochodowym i poza danymi o zapłaconym podatku będzie musiało też zawierać inne informacje związane z podatkami w podziale na poszczególne kraje. Takie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy o rachunkowości, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która wdraża regulacje dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (Dz. Urz. UE L 429 z 01.12.2021, str. 1). Projekt tych przepisów wpłynął już do Sejmu (druk nr 242).

Kogo obejmą obowiązki

Nowe obowiązki mają objąć duże przedsiębiorstwa wielonarodowe (jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne, o odpowiednio skonsolidowanych przychodach – dla jednostek dominujących najwyższego szczebla – i przychodach – dla jednostek samodzielnych, przekraczających w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro) z siedzibą w UE, jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzące działalność gospodarczą w UE za pośrednictwem oddziału lub jednostki zależnej.

Dziś tego typu dane są przekazywane organom podatkowym. Po zmianie będą musiały być upubliczniane.

Dodatkowo dane zawarte w sprawozdaniu o podatku dochodowym będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw EOG, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji uznawanych za raje podatkowe. Dla pozostałych jurysdykcji podatkowych informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej.

Kiedy zmiany

Firmy będą musiały sporządzić sprawozdanie o podatku dochodowym po raz pierwszy za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r. Dodatkowo sprawozdania te będą weryfikowane przez biegłych rewidentów czy przedsiębiorstwo dopełniło obowiązku złożenia do KRS sprawozdania o podatku dochodowym. Biegli swoją weryfikację przeprowadzą przy okazji badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2025 r.

Projekt można znaleźć tu: Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN