Aktualności

01

Dotacje UE dla województwa śląskiego

Tylko do 18 kwietnia br. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie projektów.

Chodzi o dwa typy projektów: 

  • badawczo-rozwojowych oraz  
  • wspierających infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac B+R. 

Łączna wartość dotacji do rozdysponowania pomiędzy wnioskodawców wynosi ponad 366 mln złotych. 

Pierwszy z wymienionych typów projektów pozwala na dofinansowanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych firm z sektora MŚP oraz firm dużych. Ten typ projektu może być realizowany w partnerstwie przedsiębiorstw (lidera) i jednostek naukowych.  

Dofinansowane będą koszty takie jak: 

  • wynagrodzenia kadry
  • amortyzacja sprzętu i budynków 
  • usługi zewnętrzne 
  • dostawy materiałów 
  • koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych, wsparcia uczestników projektu.

Dotacja może objąć od 25% do 85% kosztów kwalifikowanych, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonych prac. Koszty ponoszone przez jednostki naukowe refundowane są w całości. 

Kolejny rodzaj projektów obejmuje stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczego przedsiębiorstw. Budżet projektów może objąć nabycie środków trwałych, WNiP, roboty budowlane, koszty nieruchomości i inne. Wysokość dofinansowania wynosi od 30% do 50%, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. O wsparcie ubiegać się mogą zarówno MŚP, jak i duże przedsiębiorstwa. Dodatkowy bonus 10 p.p. dofinansowania jest dostępny dla projektów realizowanych na obszarze podregionów: katowickiego, tyskiego, sosnowieckiego, gliwickiego, bielskiego, rybnickiego i bytomskiego.  

Jesteś zainteresowany dotacją UE na swój projekt? Zapraszamy do kontaktu: Marek Dalka i Paweł Marszaluk odpowiedzą na pytania w zakresie konkursu.   

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN