Aktualności

01

Data podpisania protokołu może wyznaczać obowiązki podatkowe

Formalny odbiór usługi, który kończy się podpisaniem protokołu, może być momentem, który wyznacza powstanie obowiązku podatkowego – potwierdził WSA w Warszawie (wyrok o sygn. akt III SA/Wa 2823/22).

W analizowanej przez sąd sprawie, świadczone przez podatnika usługi z obszaru IT polegające na wdrożeniu i aktualizacji systemów IT, były odbierane w całości lub części. Za każdy etap prac należne było wynagrodzenie. Zakończenie każdego etapu było potwierdzane podpisaniem protokołu odbioru, data podpisania protokołu była traktowana przez Spółkę jako data wykonania usługi. Z kolei wynagrodzenie było płatne na podstawie faktury, do której wystawienia podstawą był protokół. Według podatnika momentem powstania obowiązku podatkowego było podpisanie protokołu. Na takie podejście nie zgodził się organ podatkowy, który uważał, że moment powstania obowiązku podatkowego wyznacza wykonanie usługi, czyli faktyczne zakończenie wszystkich czynności, do których wykonania zobowiązany był świadczący usługę oraz zgłoszenie tego faktu klientowi. Sprawa trafiła na wokandę WSA w Warszawie.

– W analizowanej sprawie ważne jest to, że podatnik argumentując swoje stanowisko w sprawie powołał się na wyrok TSUE w sprawie Budimex. Organ podatkowy uznał natomiast, że wnioski płynące z orzeczenia TSUE w sprawie Budimex nie powinny znajdować analogicznego zastosowania, gdyż wyrok ten dotyczy rzeczywistości gospodarczej i handlowej sektora budowlanego. Nie zgodził się z tym warszawski WSA. Według sądu przytaczane orzeczenie Trybunału ma w analizowanej sprawie zastosowanie – i może mieć też w innych – wyrok TSUE ma, w ocenie sądu, charakter uniwersalny, tj. nie zawęża się tylko do branży budowlanej – wyjaśnia Anna Konieczna-Nowak, starszy konsultant w Thedy & Partners.

Przypomnijmy także, że w sprawie Budimex Trybunał wskazał na trzy przesłanki, których spełnienie pozwala na przyjęcie, że podpisanie protokołu odbioru można powiązać z momentem wykonania usługi i w konsekwencji z momentem powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z jedną z tych przesłanek, formalność odbioru musi stanowić materialne zakończenie usługi i ustalać ostatecznie wysokość wynagrodzenia. Według WSA w Warszawie, przesłanka ta w omawianej sprawie jest spełniona. Jak wskazał WSA, skoro Spółka może wystawić na rzecz klienta fakturę VAT dopiero po odbiorze przez tego ostatniego prac i skoro obie strony umowy zgodnie traktują ten odbiór jako integralną część wykonania usługi (ustaliły to między sobą), to (w tym sensie) nie jest możliwe określenie wynagrodzenia przed dokonaniem odbioru (przed podpisaniem protokołu odbioru).

– To oznacza, że wynagrodzenie jest ustalane z chwilą podpisania protokołu, a więc, z uwagi na spełnienie także pozostałych dwóch przesłanek, z tą czynnością wiąże się moment powstania obowiązku podatkowego – dodaje Anna Konieczna-Nowak.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN