Aktualności

01

NSA: tytuł przelewu może być wyrażeniem woli

Oświadczenie woli podatnika o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym może być wyrażone w tytule przelewu bankowego jeżeli zostało złożone w odpowiednim terminie - wynika z wyroku NSA z 22 lutego 2024 r., sygn. akt II FSK 710/21. Tym samym, zdaniem NSA jeżeli płatność podatku została dokonana w ustawowym terminie to podatnik może korzystać z wybranej przez siebie formy opodatkowania.

Przypomnijmy, że w świetle przepisów ustawy o PIT podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach podatku liniowego – wówczas są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzonego na piśmie oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania albo poprzez wpis (zmianę) do CEIDG, co do zasady do 20 lutego (z wyjątkami).

Regularne wpłaty podatku

W rozstrzyganej przez NSA sprawie, podatnik wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wskazując, że po przejęciu udziałów w spółce komandytowej nie złożył oświadczenia o wyborze podatku liniowego, natomiast regularnie wpłacał na konto organu podatkowego zaliczki na podatek liniowy tytułując przelewy sformułowaniem „zaliczki na podatek PIT-36L”. Dyrektor KIS nie zgodził się z podatnikiem, że odpowiednio zatytułowany przelew środków opisany stanowi oświadczenia o wyborze formy opodatkowania ponieważ nie spełnia warunków zawartych przepisach ustawy o PIT. Podobnego zdania był WSA w Szczecinie, który wskazał że przelew środków jest jedną z form rozliczeń bezgotówkowych i w związku z tym nie może stanowić pisemnego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania składanego do naczelnika urzędu skarbowego.

Forma na piśmie

W opisywanym wyroku NSA wskazał, że od 1 lipca 2021 r. na skutek nowelizacji przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o ryczałcie, wymagane jest aby oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zostało złożone „na piśmie”, co nie jest równoznaczne z formą „pisemną” oświadczenia zastrzeżoną pod określonym rygorem. W doktrynie uznaje, się że sformułowanie „na piśmie” oznacza formę dokumentową a nie formę pisemną, która nie wymaga dla swojej skuteczności nawet podpisu. Zatem w przepisach podatkowych posłużono się mniej rygorystyczną formą składania oświadczeń woli.

Zdaniem NSA oświadczenie woli może być wyrażone w tytule przelewu z uwagi na to, że przyjmuje formę pisemną, nadawca oraz adresat są jednoznacznie identyfikowani i w tym sensie jest podpisane. Tym samym, z uwagi na to, że w tytule przelewu podatnik wyraźnie zaznaczył, że wpłata dotyczy zaliczki na PIT-36L i zrobił to w wymaganym przepisami terminie to podatnik oświadczył, że chce korzystać z tej formy opodatkowania i w konsekwencji dokonał skutecznej zmiany formy opodatkowania.

Wyrok pozytywny, ale…

Wskazany wyrok NSA należy oceniać pozytywnie. Szczególnie istotne znaczenie ma dla podatników, którzy z różnych względów nie złożyli oświadczenia o zmianie formy opodatkowania w formie pisma do naczelnika urzędu skarbowego albo poprzez wpis w CEIDG, a jednocześnie dokonali przelewu kwoty podatku z dokładnym opisem tytułu przelewu.

Nie mniej, w przypadku, w którym stanowisko zaprezentowane przez NSA ugruntuje się w kolejnych wyrokach to podatnicy będą musieli ostrożnie dokonywać przelewu za pierwszy okres rozliczeniowy (miesiąc w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym) z uwagi na to, że skoro tytuł przelewu może być oświadczeniem woli, to w przypadku nieprawidłowego opisu tytułu może istnieć ryzyko niezamierzonej zmiany formy opodatkowania.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN