Aktualności

01

Zmiany w KSeF: będą faktury konsumenckie

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z przedsiębiorcami uznano za zasadne dopuszczenie możliwości wystawiania e-faktur dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, tzw. faktur konsumenckich. Propozycje zmian w KSeF analizuje Anna Rejman z Thedy & Partners.

  • W związku z pomysłem wprowadzenia faktur konsumenckich konieczna będzie nowelizacja art. 106ga ust. 4, w którym to przepisie dopuszcza się fakultatywnie możliwość wystawienia e-faktury dla nabywcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej – konsumenta. W drodze wprowadzonych zmian, z woli podatnika – wystawcy faktury konsumenckiej – będzie on mógł takie faktury wystawiać przy użyciu KSeF. Oznacza to, że do wystawienia faktury konsumenckiej w KSeF nie będzie wymagana zgoda nabywcy – konsumenta. Jednak, jak dotychczas, samo wystawienie faktury na rzecz konsumenta będzie wymagało uprzedniego zgłoszenia żądania wystawienia takiego dokumentu przez nabywcę (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT). Podatnik, który wystawi w KSeF fakturę konsumencką będzie zobowiązany zapewnić konsumentowi dostęp do niej w systemie, tzw. dostęp anonimowy do e-faktury w KSeF.

Wśród innych propozycji zmian warto wymienić także:

  • Wprowadzenie instytucji tzw. samoidentyfikacji nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury. Celem wprowadzenia zmian jest zwolnienie wystawcy e-faktury z obowiązku ustalania statusu nabywcy, na rzecz którego wystawiana jest e-faktura. Rozwiązanie to pozwoli również na zrównoważenie odpowiedzialności wystawcy i nabywcy w zakresie obowiązków KSeF. Wystawca e-faktury nie będzie miał obowiązku ustalenia, czy nabywca ma status podatnika VAT czynnego czy zwolnionego. W tym celu MF proponuje zmiany do art. 106e ust. 1 i art. 106j ustawy o VAT.
  • Zmiana do art. 106e ust. 1 ustawy o VAT polega na dodaniu pkt 25 i tym samym doprecyzowaniu danych jakie powinna zawierać e-faktura, w odniesieniu do numeru identyfikacji podatkowej nabywcy. Wystawca jako element faktury będzie wykazywał NIP nabywcy na fakturze dokumentującej transakcję, jeśli nabywcą będzie podatnik zwolniony z VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku, niezarejestrowany jako „podatnik VAT zwolniony”.
  • W art. 106j ustawy o VAT  MF proponuje zmianę brzmienia ust. 1 pkt 5. W wyniku doprecyzowania tej regulacji wystąpi obowiązek korekty faktury, która zawiera w szczególności błędy w numerze identyfikacji podatkowej nabywcy. W ten sposób zabezpiecza się interes nabywcy na wypadek wskazania błędnych danych na fakturze. Dotychczas (przed wprowadzeniem KSeF i uchyleniem art. 106k ustawy o VAT) dane te, z uwagi na swój charakter, np. błędny NIP nabywcy lub błędną nazwę, podlegały korekcie na podstawie wystawianych przez nabywców not korygujących.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN