Aktualności

01

Zapomogi dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie – wybrane kwestie podatkowe

W ostatnich dniach, wysiłki wielu z nas skupiały się na niesieniu wsparcia dla osób dotkniętych tragicznymi zdarzeniami w Ukrainie. Mając świadomość, że każda forma wsparcia jest teraz szalenie ważna, chcielibyśmy podzielić się krótką informacją nt. możliwości wsparcia, którą przeanalizowaliśmy z naszej strony.

1. Ustawa o PIT wymienia w katalogu przychodów wolnych od podatku dochodowego, m.in. zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci.

2. W naszej ocenie wsparcie finansowe lub rzeczowe przekazywane osobom dotkniętym wojną w Ukrainie (np. pracownikom z Ukrainy zatrudnionym w Polsce, w Ukrainie lub w innych państwach, a także ich Rodzinom) powinno być kwalifikowane jako ww. zapomogi.

3. W przypadku pracowników i innych osób zatrudnionych w Polsce, którzy są polskimi rezydentami podatkowymi, ww. zapomogi będą wolne od podatku:

a) niezależnie od ich wysokości – w przypadku zapomóg finansowanych z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) do kwoty 10 000 zł (do końca roku w którym odwołano stan epidemii Covid-19 – standardowa kwota limitu to 6 000 zł) – w przypadku zapomóg finansowanych z innych źródeł.

4. Przekazanie środków na rzecz innych osób również powinno być kwalifikowane jako zapomogi (w przepisach zwalniających określone zapomogi z PIT brak jest zapisów, które ograniczałyby ich stosowanie wyłącznie do pracowników).  Przy czym jeżeli beneficjentami nie byliby polscy rezydenci podatkowi, zapomogi powyżej ww. limitów nie powinny podlegać opodatkowaniu PIT w Polsce.  Skutki podatkowe w krajach rezydencji podatkowej poszczególnych odbiorców powinny być potwierdzone z perspektywy lokalnych przepisów.

5. W przypadku odbiorców zapomogi będących polskimi rezydentami podatkowymi, jedynie kwota powyżej limitu zwolnienia powinna podlegać opodatkowaniu jako przychód związany z zatrudnieniem danej osoby (w przypadku pracowników / zleceniobiorców) lub ewentualnie przychody z innych źródeł (w przypadku innych osób) i powinna być wykazana w PIT-11 do przekazania tym osobom. Zapomoga (także powyżej limitu) będzie natomiast wolna od składek na ubezpieczenie społeczne.

6. Choć z przepisów nie wynikają obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji dotyczącej prowadzenia wsparcia w wyżej przedstawionej formie, ze względów praktycznych rekomendujemy, aby stworzyć dokument/regulamin opisujący podstawowe zasady prowadzenia zbiórki/wsparcia, jej celu oraz kryteriów przekazywania środków na rzecz potrzebujących (w szczególności podkreślających zapomogowy charakter świadczenia, np. określenie kryteriów socjalnych – kwestia ta powinna być też zweryfikowana z perspektywy prawnej).

7. W przypadku gdy Spółka otrzymywałaby środki finansowe/rzeczowe przeznaczone na zapomogi od innych podmiotów (np. innych spółek w grupie) warto byłoby także zawrzeć w takim dokumencie informację na temat rozliczenia w odniesieniu do środków, które nie zostałyby rozliczone – tj. zwrotu do podmiotów dokonujących wpłat.

 

Zwracamy uwagę, że powyższy komentarz z natury rzeczy ma charakter ogólny i nie adresuje w sposób wyczerpujący kwestii podatkowych związanych z opisywaną formą wsparcia. W zależności od indywidualnej sytuacji, wybrane kwestie mogą wymagać dodatkowych analiz i potwierdzenia (np. w zakresie konsekwencji CIT dla podmiotu otrzymującego środki pieniężne/rzeczowe i przekazującego zapomogi, kwestii opodatkowania VAT w sytuacji wsparcia w formie rzeczowej).

Możliwe że w najbliższym czasie pojawią się dedykowane mechanizmy podatkowe umożliwiające wsparcie Ukrainy – będziemy informować na bieżąco o doniesieniach w tym zakresie.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja będzie użyteczna.  W przypadku zainteresowania bardziej szczegółową rozmową, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN