Aktualności

01

W Polskim Ładzie są zmiany dotyczące podatku u źródła.

Zakres stosowania wielokrotnie odraczanej w czasie procedury zwrotu podatku u źródła zostanie zawężony. Z kolei poszerzy się możliwość uzyskania opinii o możliwości bezpośredniego stosowania preferencji o sytuacje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania – wynika z projektu nowelizacji przepisów podatkowych, które mają być wprowadzone w ramach Polskiego Ładu.

– Od 2019 roku zmieniono przepisy dotyczące sposobu poboru podatku u źródła z tytułu należności wypłacanych na rzecz podmiotu zagranicznego (nierezydenta) oraz – w przypadku dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – na rzecz podmiotu polskiego. Zmiana dotyczyła wypłaty do tego samego podatnika należności podlegających WHT na kwotę ponad 2 mln złotych (liczoną w skali roku) i polegała na zastąpieniu ulgi stosowanej przez płatnika już w momencie wypłaty przez obowiązek poboru podatku przez płatnika w połączeniu z możliwością jego późniejszego zwrotu. Zwrot podatku następować miał dopiero po przeprowadzeniu weryfikacji prawa do zastosowania ulgi. Równocześnie przepisy przewidywały w dalszym ciągu możliwość niepobierania podatku u źródła przez płatnika po przekroczeniu progu 2 mln złotych w przypadku złożenie przez płatnika specjalnego oświadczenia albo posiadania opinii o możliwości bezpośredniego zastosowania zwolnienia. Wejście w życie powyższych przepisów było wielokrotnie odraczane w czasie (ostatnim razem do końca 2021 roku) – przypomina Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Co zatem zmieni Polski Ład? Przede wszystkim zwrot podatku ma być stosowany tylko do wypłat dywidend, odsetek i należności licencyjnych. Nie będzie stosowany do płatności usługowych. Ponadto mechanizm zwrotu będzie dotyczył tylko płatności na rzecz podmiotów powiązanych nie mających rezydencji podatkowej w Polsce.

– W konsekwencji, jeśli płatnik wypłaci za granicę wynagrodzenie za usługi niematerialne, np. usługi doradcze, będzie mógł zastosować do takiego rozliczenia postanowienia odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i nie pobierać podatku. Podobnie będzie w przypadku wypłaty dywidendy ze spółki do jej polskiej spółki matki – wskazuje Michał Thedy.

Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli wystąpić do organów podatkowych o opinię czy przy wypłacie należności mogą bezpośrednio zastosować zwolnienie lub zredukowaną stawkę podatku przewidzianą w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obecnie możliwość uzyskania opinii ma zastosowanie tylko do zwolnień wynikających z dyrektyw w zakresie dywidend, odsetek i należności licencyjnych.

– Uproszczenia mają też objąć oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków do zastosowania preferencji. Dokumentu nie będzie już musiał podpisywać cały zarząd. Wystarczy, że zrobi to osoba/osoby uprawnione do reprezentowania spółki – dodaje Michał Thedy.

Projekt Polskiego Ładu, który te zmiany zawiera jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN