Aktualności

01

W 2024 roku limity podatkowe w dół

Limity podatkowe zawarte w ustawach podatkowych wyrażone w euro będą od 1 stycznia 2024 r. niższe. To efekt niższego niż w ubiegłym roku kursu euro.

Przeliczenia większości limitów wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. W tym roku pierwszym dniem roboczym października był 2 października. Zgodnie z tabelą kursów NBP nr 190/A/NBP/2023 kurs euro z tego dnia wynosił 4,6091 zł (w ubiegłym roku było to 4,8272 zł). To oznacza, że wszystkie limity podatkowe wyrażone w euro spadną.

Mały podatnik

Zacznijmy od limitu dla małych podatników. Małym podatnikiem na gruncie ustaw o podatkach dochodowych (PIT, CIT, VAT) jest ten, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro. W 2024 r. będzie to limit na poziomie 9 218 000 zł. Obecnie jest to 9 654 000 zł.

Jeśli mowa o limicie dla małych podatników to podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi i agenci są małymi podatnikami, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. W 2024 roku będzie to to 207 000 zł.

Warto też wspomnieć o limicie dla 9 proc. stawki CIT. Mały podatnik skorzysta bowiem w 2024 r. z 9 proc. stawki CIT, jeśli:

– jego przychody za 2023 r. nie przekroczą 9 218 000 zł (wraz z należnym VAT) – stosuje się kurs na pierwszy dzień roboczy października 2023 r.

– bieżące przychody w 2024 r. nie przekroczą 2 mln euro (bez należnego VAT) – stosuje się tu kurs na pierwszy dzień roboczy stycznia 2024 r.

Jednorazowa amortyzacja

Kolejny limit dotyczy jednorazowej amortyzacji. Z przepisów wynika, że mały podatnik może skorzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, czyli bezpośredniego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie (lub wytworzenie) środków trwałych z grup 3–8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 tys. euro. W 2024 roku będzie to 230 000 zł. Obecnie jest to 241 000 zł.

Metoda kasowa

W podatku dochodowym mamy jeszcze limit dla rozliczeń metodą kasową. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Deklaracje kwartalne mogą, po uprzednim zawiadomieniu na piśmie naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa, składać również: mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej; podatnicy podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) u tych podatników nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4 mln euro, czyli w 2024 roku będzie to 18 436 000 zł. Obecnie jest to limit na poziomie 19 309 000 zł.

Ryczałt

Następny limit to ten dający opcję opodatkowania na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych będą mogły w 2024 korzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli ich przychód z działalności gospodarczej za 2023 nie przekroczy 2 mln euro, czyli 9 218 000 zł. Obecnie jest to 9 654 000 zł.

Pełne księgi

Jeszcze jeden limit, o którym muszą pamiętać przedsiębiorcy to ten dotyczący prowadzenia pełnych ksiąg. Do prowadzenia pełnej księgowości od 2024 r. zobowiązane będą podmioty wskazane w ustawie o rachunkowości, których przychody za 2023 r. wyniosły co najmniej 2 mln euro, czyli 9 218 000 zł. Obecnie jest to 9 654 000 zł. Dotyczy to osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich, przedsiębiorstw w spadku oraz spółek cywilnych osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN