Aktualności

01

UWAGA: ważne obowiązki do 2 kwietnia

W związku z końcem I kwartału 2024 r. i zbliżającym się terminem złożenia deklaracji CIT, chcielibyśmy przypomnieć o niektórych obowiązkach, które powinny zostać wypełnione w najbliższym czasie.

Ceny Transferowe

Już 2 kwietnia 2024 r. mija termin na złożenie formularza CBC-P za 2023 r. (gdy rok obrotowy grupy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym).

Konieczność złożenia formularza CBC-P pojawi się, gdy skonsolidowane przychody grupy kapitałowej w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3,25 mld zł (w przypadku skonsolidowanego sprawozdania w zł) lub 750 mln euro bądź równowartość tej kwoty (w pozostałych przypadkach).

Przypominamy, że powiadomienie CBC-P musi być złożone drogą elektroniczną na formularzu w wersji webowej.

Raportowanie schematów podatkowych

Zbliża się termin na złożenie deklaracji podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych, który zbiega się z terminem złożenia tzw. wtórnych informacji o schematach podatkowych MDR (informacji MDR-3).

Zwracamy uwagę, że jeżeli Spółka w 2023 r. dokonywała jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego / uzyskiwała korzyść podatkową wynikającą z wdrożenia schematu podatkowego, ciąży na niej obowiązek złożenia tzw. wtórnej informacji o schemacie podatkowym w terminie deklaracji podatku, którego dotyczył schemat podatkowy.

W związku z tym, schematy podatkowe dotyczące rozliczeń Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2023 r. co do zasady powinny zostać zaraportowane wtórnie do 2 kwietnia 2024 r.

Samo wypełnienie formularzy MDR-3 jest uciążliwe w praktyce. Jednocześnie, w tym zakresie warto zadbać o to, aby dany schemat był zaraportowany prawidłowo, a przy tym w sposób ograniczający niepotrzebne wątpliwości organów skarbowych. Trzeba bowiem pamiętać, że w ostatnim czasie zostało wszczętych już około 100 kontroli rozliczeń podatników w następstwie złożonych raportów o schematach podatkowych.

Z naszej strony jesteśmy do dyspozycji, aby wesprzeć Was w przygotowaniu stosownych informacji MDR.

Jednocześnie, oferujemy wsparcie w postaci kompleksowego przeglądu MDR obejmującego także poprzednie okresy rozliczeniowe, mającego na celu weryfikację prawidłowości wywiązywania się przez Spółkę z obowiązku raportowania schematów podatkowych MDR.

Raportowanie spółek nieruchomościowych

W tym roku, po raz kolejny spółki nieruchomościowe oraz ich udziałowcy muszą złożyć specjalne informacje za 2023 r. do organów podatkowych. Termin do złożenia informacji upływa 2 kwietnia 2024 r.

Kluczowe jest tu określenie podmiotów objętych obowiązkiem raportowania, a zwłaszcza identyfikacja podmiotów spełniających definicję spółki nieruchomościowej.

W przypadku grup międzynarodowych, obowiązek raportowania może objąć podmioty zagraniczne.

Zwracamy uwagę, że ze względów praktycznych, raportowanie może wymagać uzyskania NIP przez podmioty zagraniczne.

 * * *

Zachęcamy do jak najszybszej analizy, czy i które z ww. obowiązków należy w najbliższym czasie dopełnić. Oczywiście zachęcamy również do skorzystania z naszej pomocy w tym zakresie!

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN