Aktualności

01

TSUE: polska ulga na złe długi narusza prawo unijne

Przesłanki, od których zależy skorzystanie z ulgi na złe długi, określone w polskiej ustawie o VAT, naruszają art. 90 Dyrektywy VAT – uznał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 15 października 2020 r. (C-335/19).

Trybunał za naruszające regulacje wskazał te, które uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

W analizowanej przez Trybunał sprawie spółka wystawiła na rzecz jednego ze swoich kontrahentów fakturę zawierającą VAT z tytułu świadczonych usług opodatkowanych w Polsce. W chwili wykonania usług kontrahent ten był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego ani w trakcie likwidacji. Jednak kontrahent został postawiony w stan likwidacji w okresie 150 dni od upływu terminu zapłaty, pozostając jednocześnie zarejestrowanym jako podatnik VAT. Ponieważ faktura nie została uregulowana ani zbyta w jakiejkolwiek formie, przed upływem dwuletniego okresu następującego po dacie wystawienia faktury spółka zwróciła się do ministra finansów z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w celu ustalenia, czy pomimo postawienia jej kontrahenta w stan likwidacji po wykonaniu danego świadczenia usług mogła skorzystać, z uwagi na fakt spełnienia pozostałych przesłanek, z obniżenia podstawy opodatkowania VAT z uwagi na niewywiązanie się z płatności wierzytelności wynikającej z tej samej faktury. Minister odmówił takiego prawa. Sprawa trafiła na drogę sądową, a w efekcie NSA zadał pytanie prejudycjalne do TSUE.

– Orzeczenie to jest bardzo istotne dla podatników. Może być ono bowiem podstawą wznowienia postępowań już zakończonych, a mających taki finał, jak w przypadku sprawy przed Trybunałem. Warto tylko pamiętać, że na wznowienie takich postępowań jest miesiąc od momentu opublikowania orzeczenia w Dzienniku Urzędowym UE. Ponadto Ministerstwo Finansów powinno jak najszybciej doprecyzować regulacje polskiej ustawy o VAT w tym zakresie – komentuje Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Źródło: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232430&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7965535

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN