Aktualności

01

Publikowanie sprawozdań o zapłaconym podatku przesądzone

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi m.in. dla dużych firm obowiązek publikowania sprawozdań o zapłaconym podatku dochodowym.

Jak przewidują znowelizowane przepisy obowiązek sporządzenia, publikowania i udostępnienia sprawozdania o podatku dochodowym będzie ciążyć na: (1) jednostce dominującej najwyższego szczebla, jeżeli przychody ujęte w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3500 mln zł; (2) jednostce samodzielnej, jeżeli przychody ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym tej jednostki przekraczają dla każdego z dwóch ostatnich lat obrotowych kwotę 3500 mln zł. Obowiązek ten będzie dotyczyć wyłącznie jednostek dominujących najwyższego szczebla i jednostek samodzielnych będących spółkami kapitałowymi, spółkami kapitałowo-akcyjnymi, bądź spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej. Ustawa nakłada także obowiązek samodzielnego publikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym na jednostki zależne oraz oddziały. Sprawozdania i oświadczenia będą składane przez kierowników jednostek, w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego, we właściwym rejestrze sądowym oraz zamieszczane na stronach internetowych tych jednostek.

Jak wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners, sprawozdanie o podatku dochodowym ma być sporządzane na dzień bilansowy. Informacje zawarte w sprawozdaniu mają być przedstawiane w odniesieniu do każdej jurysdykcji podatkowej, w której działalność grupy lub jednostki samodzielnej może podlegać podatkowi dochodowemu na podstawie siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałej działalności gospodarczej. Sprawozdania będą składane za KRS, a czy obowiązki te zostaną dopełnione będą weryfikowane przez biegłych rewidentów. Za niedopełnienie tych obowiązków przedsiębiorcy będą karani sankcjami. Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.

 – To nie jest łatwy czas dla przedsiębiorców. Wciąż zmieniające się przepisy i narastające obowiązki sprawozdawcze stawiają ich przed kolejnym wyzwaniem. To kolejny kawałek biurokracji, który muszą przemierzyć, mając już za sobą wiele innych nowości w zakresie regulacji. Mam nadzieję, że rząd będzie dbać o to, aby obok przepisów tworzących nowe obowiązki powstawały przepisy liberalizujące działalność i wspierające wzrost gospodarczy i innowacje – komentuje Łukasz Kupryjańczyk.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN