Aktualności

01

Przedsiębiorcy powinni przeanalizować ostatnie 3 lata pod kątem MDR-ów

Przedsiębiorcy powinni już rozpocząć audyt podjętych w ostatnich 3 latach działań, aby ustalić, czy są one schematem podatkowym, który trzeba zaraportować. Rozmowa Portalu Forum Polskiej Gospodarki z senior konsultantem i adwokatem Justyną Chylińską oraz z Dawidem Charkiewiczem, konsultantem w Thedy & Partners.

Od 1 lipca zniknie stan epidemii (przewiduje to projekt rozporządzenia ministra zdrowia), co spowoduje konieczność raportowania schematów podatkowych (MDR) krajowych. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy przez cały czas trwania stanu epidemii nie musieli tego robić?

J.Ch. – Na skutek wejścia w życie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (czyli tzw. ustawy covidowej) terminy do raportowania schematów innych niż transgraniczne, czyli tzw. schematów krajowych nie rozpoczynały się, a rozpoczęte uległy zawieszeniu w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. W konsekwencji, w okresie od 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce (co prawdopodobnie nastąpi z końcem lipca) na przedsiębiorcach faktycznie nie ciążył obowiązek raportowania tzw. schematów krajowych na bieżąco.

Należy podkreślić, że postanowienia ustawy covidowej miały również zastosowanie do tzw. schematów transgranicznych od 31 marca 2020 r. do 1 stycznia 2021 r., co oznacza, że przez pozostały okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii na przedsiębiorcach ciążył obowiązek raportowania tzw. schematów transgranicznych.

A czy jeśli chcieli raportować te schematy, mimo zwolnienia, mogli to robić?

J.CH. – Tak, niezależnie od wspomnianych przepisów ustawy covidowej przez cały okres trwania stanu pandemii oraz w okresie stanu zagrożenia epidemicznego przedsiębiorcy mogli na bieżąco raportować schematy podatkowe, co przewidują wprost przepisy tej ustawy, tj. art. 31y ust. 2.

Załóżmy, że przedsiębiorca z ulgi skorzystał i przez cały czas stanu epidemii nie raportował schematów. Co teraz powinien zrobić?

D.Ch. – W takim przypadku warto przeprowadzić wewnętrzny przegląd, najlepiej przy wsparciu doradców podatkowych wyspecjalizowanych w tych zagadnieniach – tym bardziej, że to bardzo skomplikowane regulacje, co potwierdzają chociażby sądy administracyjne (m.in. wyrok WSA w Warszawie z 23 kwietnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2395/19, w którym sąd wskazał: „(…) obowiązujące od 1 stycznia 2019 r, przepisy o obowiązkowym ujawnianiu schematów podatkowych budzą liczne wątpliwości interpretacyjne. Nie można nie zauważyć podnoszonych w piśmiennictwie wątpliwości co do wprowadzonych przepisów. Promotorzy czy też korzystający w praktyce nie wiedzą, czy i jak realizować obowiązki raportowe. Objaśnienia, które miały dać odpowiedź na kluczowe pytania, spowodowały pojawienie się kolejnych obszarów niepewności”.

Co dokładnie należy zrobić w ramach takiego audytu?

D.Ch. – W jego ramach należy przeanalizować wszystkie dokonane i planowane przez przedsiębiorcę działania w okresie od 31 marca 2020 r. pod kątem spełnienia przez nie przesłanek do uznania ich za schemat podatkowy podlegający obowiązkowi raportowania. Biorąc pod uwagę, że terminy do raportowania tzw. schematów krajowych zostały wstrzymane na ponad trzy lata, należy przeanalizować ponad 3 lata działalności przedsiębiorcy.

Czy jeśli po przeprowadzonej analizie przedsiębiorca stwierdzi, że schematy u niego wystąpiły, to musi je zaraportować w jednym dokumencie przesłanym do skarbówki, czy każdy schemat musi być raportowany odrębnie?

D.CH. – W przypadku zidentyfikowania kilku schematów podatkowych, należy je każdorazowo raportować w oddzielnych dokumentach. Co więcej, w przypadku zidentyfikowania schematu podatkowego i złożenia raportu MDR-1, co do zasady dany podmiot będzie zobowiązany do złożenia MDR-3 w przypadku wdrożenia tego schematu, czy też osiągnięcia korzyści z tytułu tego schematu, oddzielnie dla każdego roku.

Cały wywiad można przeczytać tu: Przedsiębiorcy powinni przeanalizować ostatnie 3 lata pod kątem MDR-ów [WYWIAD] – Forum Polskiej Gospodarki (fpg24.pl)

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN