Aktualności

01

Jest projekt Objaśnień w sprawie WHT

Ministerstwo Finansów upubliczniło nowy projekt Objaśnień podatkowych dotyczących poboru podatku u źródła (WHT).

Obecny projekt Objaśnień jest znacznie krótszy od poprzedniego (ma zaledwie 19 stron, podczas gdy poprzedni miał ich 39) i odnosi się niemal wyłącznie do wykładni pojęcia rzeczywistego właściciela do celów podatku u źródła. Kluczowym elementem objaśnień (i jednym z najbardziej kontrowersyjnych) jest wskazanie, że definicję rzeczywistego właściciela uregulowaną w ustawach podatkowych (PIT i CIT) należy stosować również na potrzeby stosowania zwolnień wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i zwolnień partycypacyjnych (art. 21 ust. 3 i 22 ust. 4 ustawy o CIT) – niezależnie od literalnej treści przepisów.

Zgodnie z projektem Objaśnień, kryterium rzeczywistego właściciela powinno być badane nie tylko w przypadku zastosowania zwolnienia wynikającego z ustawy o PIT / CIT, ale również w przypadku każdej płatności o charakterze pasywnym (dywidendy, odsetki, należności licencyjne), do której stosują się postanowienia UPO – i to niezależnie od faktu, czy kryterium rzeczywistego właściciela zostało w niej literalnie wskazane dla danego typu płatności.

Objaśnienia przedstawiają wiele kryteriów mających na celu umożliwienie oceny, czy dany podmiot spełnia kryteria pozwalające uznać dane przesłanki niezbędne dla posiadania statusu rzeczywistego beneficjenta za spełnione. Przykładowo, jeżeli podmiot ma swoją rezydencję w państwie zajmującym wysokie miejsce na liście bezpośrednich zagranicznych inwestycji na terytorium Polski, głównie ze względu na transgraniczne płatności finansowe, a nie działalność handlową lub produkcyjną, i jednocześnie nie występuje współmierność pomiędzy wielkością PKB tego państwa, a skalą inwestycji prowadzonych z jego terytorium to sytuacja taka powinna budzić wątpliwości, co do spełnienia przez odbiorcę przesłanki otrzymania danej należności dla własnej korzyści (np. wątpliwości powinny więc budzić spółki holdingowe z siedzibą w Luksemburgu, Cyprze, potencjalnie również Holandii).

Co równie ważne, projekt Objaśnień istotnie zawęża możliwość stosowania look-through approach (zakres ograniczenia jest jednak na razie trudny do określenia z uwagi na brak precyzji dokumentu). W praktyce jedyną korzystną kwestią potwierdzoną w projekcie Objaśnień jest możliwość korzystania przez odbiorcę dywidend ze zwolnień przedmiotowych niektórych osiąganych przez siebie dochodów (co było kwestionowane w ostatnim orzecznictwie sądów administracyjnych) – choć i ta kwestia z uwagi na brak precyzji objaśnień może być kwestionowana.

Biorąc pod uwagę fakt, że projekt Objaśnień jest zgodny z aktualnymi trendami w działalności administracji podatkowej oraz nieoficjalnymi wypowiedziami Ministerstwa Finansów nie spodziewamy się, by w dokumencie dokonano rewolucyjnych zmian. Biorąc pod uwagę znaczenie dokumentu dla praktyki, rekomendujemy dokonanie przeglądu aktualnych struktury pod kątem ich zgodności z kryteriami zawartymi w opublikowanym dokumencie (jak i w jego ostatecznej wersji).

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN