Aktualności

01

Hipotetyczne odsetki a „strata” z podziału

Spółka może uznać za koszt podatkowy tzw. hipotetyczne odsetki powstałe w związku z przekazaniem zysku na pokrycie ujemnego kapitału rezerwowego. Kluczowe jest jednak, aby zysk nie został wypłacony przez 3 lata licząc od końca roku podatkowego, w którym podjęto uchwałę o zatrzymaniu zysku w spółce - pisze w Rzeczpospolitej Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Podział lub łączenie spółek to bardzo popularna praktyka grup kapitałowych. Na taki ruch decydują się spółki w ramach działań reorganizacyjnych, aby np. uporządkować sytuację w grupie. Skutkiem tego typu działań są na ogół ruchy na kapitałach spółek uczestniczących w tych transakcjach. Może dojść w nich np. do powstania ujemnego kapitału rezerwowego.

Pojawia się zatem wątpliwość, czy wnioskodawca może rozpoznać koszt z tytułu tzw. hipotetycznych odsetek od zatrzymanego zysku w związku z przekazaniem zysku na pokrycie ujemnego kapitału rezerwowego?

Aby wyjaśnić wątpliwości w opisanej sprawie trzeba zacząć od nowelizacji przepisów ustawy o CIT z 2018 roku, która dodała w jej przepisach art. 15cb. Zgodnie z tą regulacją w spółce za koszt uzyskania przychodów uznaje się również kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 punkt procentowy oraz kwoty:

  • dopłaty wniesionej do spółki w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub
  • zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki.

Koszt ten przysługuje w roku wniesienia dopłaty lub podwyższenia kapitału rezerwowego lub zapasowego oraz w kolejnych dwóch bezpośrednio po sobie następujących latach podatkowych. Łączna kwota kosztów uzyskania przychodów odliczona w roku podatkowym z tych tytułów nie może przekroczyć 250 000 zł. Zastosowanie tego preferencyjnego odliczenia stosuje się, gdy zwrot dopłaty lub podział i wypłata zysku nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ta dopłata została wniesiona do spółki albo została podjęta uchwała o zatrzymaniu zysku w spółce.

UWAGA! odliczenie nie ma zastosowania do dopłat i zysków przeznaczonych na pokrycie straty bilansowej. W tym miejscu pojawiła się u podatnika największa zagwozdka i wątpliwość, czy ujemny wynik powstały na skutek podziału będzie determinować możliwość zastosowania omawianego odliczenia.

Cały artykuł można przeczytać w Rzeczpospolitej z 19 maja 2021 r., str. H8

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN