Aktualności

01

CIT od spółek komandytowych niestraszny cudzoziemcom

Nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia br., uderzyła głównie w rodzimy biznes. Zagraniczni wspólnicy mogą korzystać ze zwolnienia dywidendowego, więc utrzymane jest jednokrotne opodatkowanie - pisze Dziennik Gazeta Prawna.

Michał Thedy, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners komentując sprawę na łamach gazety, zwrócił uwagę, że wspólnikami w polskich spółkach komandytowych bardzo często byli i są przedsiębiorcy zagraniczni (spółki lub osoby fizyczne). Przed objęciem spółek komandytowych opodatkowaniem CIT, dochody generowane przez spółki, w których wspólnikami byli zagraniczni przedsiębiorcy, były opodatkowane w Polsce w rękach tych przedsiębiorców podatkiem CIT lub PIT.

Co do zasady opodatkowanie zagranicznych przedsiębiorców w Polsce regulowane jest zapisami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a krajem rezydencji takiego przedsiębiorcy. Umowy regulują m.in. jakie dochody i na jakich zasadach mogą być opodatkowane w Polsce (kształt tych umów jest w dużej mierze standardowy i oparty na modelowej konwencji OECD). Na ich gruncie uczestnictwo w polskiej spółce komandytowej niebędącej podatnikiem CIT tworzyło dla zagranicznego przedsiębiorcy tzw. „zakład”, co uzasadniało opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z takiej spółki w Polsce. W konsekwencji opodatkowanie było takie same jak w przypadku polskich wspólników.

Po objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT, nie będziemy już mieli do czynienia z opodatkowaniem w Polsce „zakładu”. Spółka komandytowa będzie osobnym podatnikiem CIT i sama będzie płaciła w Polsce podatek od wypracowanych dochodów. Opodatkowaniu w rękach wspólników, podobnie jak w przypadku spółek kapitałowych, podlegać będzie dopiero wypłata zysku ze spółki. Również w tym przypadku opodatkowanie zagranicznych przedsiębiorców będzie analogiczne do opodatkowania polskich wspólników (z wyjątkiem możliwości skorzystania z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, o czym dalej).

Wypłata zysku będzie opodatkowana zryczałtowanym 19% podatkiem CIT lub PIT gdzie płatnikiem podatku będzie spółka komandytowa (czyli tak samo jak dywidenda ze spółki kapitałowej). W przypadku komplementariuszy będzie możliwość obniżenia należnego podatku PIT lub CIT od wypłaconego zysku o odpowiednią część podatku CIT zapłaconego przez spółkę. W przypadku komandytariuszy możliwe będzie zwolnienie z opodatkowania 50% wypłaty zysku do wysokości 60 tys. zł w roku podatkowym (ograniczone zasadniczo do podmiotów niepowiązanych z komplementariuszem). Dodatkowo, zagraniczni komandytariusze będący podatnikami CIT z krajów UE lub EOG będą mogli skorzystać ze zwolnienia tak jak w przypadku dywidend wypłacanych ze spółek kapitałowych (pod warunkiem m.in. posiadania przynajmniej 10% udziału w spółce komandytowej przez nieprzerwany okres 2 lat).             

Poza powyższymi odliczeniami i zwolnieniami, zagraniczni wspólnicy będą mogli jednak również skorzystać z zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (jeżeli taka została podpisana pomiędzy krajem, w którym są rezydentami podatkowymi a Polską). Na gruncie tych umów wypłata zysku ze spółki komandytowej powinna się kwalifikować jako dywidenda. W przypadku dywidend umowy co do zasady obniżają 19% polską stawkę podatku (czasem nawet do zera). Zwykle obniżenie jest większe w przypadku spółek (najczęściej pod warunkiem posiadania określonego procentu udziałów), natomiast mniejsze dla osób fizycznych (lub spółek niespełniających warunku posiadania określonego procentu udziałów). Przykładowo umowa z Niemcami przewiduje 5% stawkę dla spółek (pod warunkiem posiadania 10% udziału), oraz 15% stawkę w pozostałych przypadkach. W przypadku spółek, możliwość skorzystania z obniżonych stawek umownych może być szczególnie ważna dla podmiotów spoza UE lub EOG, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia dywidendowego.

Można jeszcze dodać, że dla zagranicznych przedsiębiorców, podobnie jak dla rodzimych biznesów, sposobem na zachowanie jednokrotnego opodatkowania będzie zmiana statusu wspólnika z komandytariusza na komplementariusza lub przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. To oczywiście będzie się jednak wiązało z przyjęciem pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki (jak pamiętamy, ideą objęcia spółki komandytowej opodatkowaniem CIT było właśnie wyeliminowanie sytuacji połączenia jednokrotnego opodatkowania z ograniczeniem odpowiedzialności). Oczywiście będzie to dotyczyło głownie osób fizycznych, gdyż spółki (za wyjątkiem tych spoza UE i EOG) powinny zachować efektywne jednokrotne opodatkowanie poprzez skorzystanie ze zwolnienia dywidendowego. W ich przypadku ważniejsza może być utrata możliwości konsolidacji wyników podatkowych (spółki komandytowe pozwalały osiągnąć taka konsolidacje bez wchodzenia w restrykcyjny reżim podatkowej grupy kapitałowej). W tym wypadku opcją na zachowanie możliwości konsolidacji będzie przekształcenie w spółki jawne. 

Cały artykuł można przeczytać w DGP z 2 marca 2021 r., str. B2

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN