Aktualności

01

Terminy na raportowanie MDR-ów ponownie wydłużone

Minister Finansów planuje przedłużyć terminy związane z wymianą informacji podatkowych oraz te dotyczące raportowania w zakresie schematów podatkowych transgranicznych.

Powód takiej decyzji Ministra? Pandemia koronawirusa i jej skutki. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, który terminy ma wydłużyć czytamy, że zakłócenia wywołane przez COVID-19 mogą utrudniać terminowe spełnianie obowiązków sprawozdawczych. Ponadto negatywne skutki mogą wpłynąć na zdolność administracji podatkowych do gromadzenia i przetwarzania danych w celu ich wymiany z innymi państwami.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby wydłużyć terminy pierwotnie określone w Dyrektywie 2018/822 i w polskich przepisach poprzez:

– określenie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych przez pośrednika i właściwego podatnika do 28 lutego 2021 r. – jeżeli pierwszej czynności dokonano pomiędzy 25 czerwca 2018 r. oraz 30 czerwca 2020,

– określenie terminu pierwszej automatycznej wymiany informacji do 30 kwietnia 2021 r.

To samo rozporządzenie ma także przedłużyć niektóre terminy związane z przekazywaniem i wymianą informacji o rachunkach raportowanych (CRS) oraz amerykańskich rachunkach raportowanych (FATCA).

W projekcie rozporządzenia Minister Finansów skupił się na terminach obowiązków raportowania dla promotorów, korzystających oraz wspomagających w przypadku przekazywania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, jeżeli pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Określił w nim następujące terminy:

a) do 31 stycznia 2021 r. termin przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez promotora informacji o schemacie podatkowym transgranicznym;

b) do 14 lutego 2021 r. termin przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez korzystającego informacji o schemacie podatkowym transgranicznym;

c) do 28 lutego 2021 r. termin przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez wspomagającego informacji o schemacie podatkowym transgranicznym, w tym samym terminie wspomagający zobowiązany będzie do poinformowania promotora lub korzystającego, zlecających mu czynności, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy transgraniczny;

d) do 30 kwietnia 2021 r. termin przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej przez promotora lub wspomagającego danych dotyczących korzystającego.

Dodatkowo, ww. czynności dokonano już od 1 lipca 2020 r. – termin na zaraportowanie schematów transgranicznych będzie również przedłużony, tj. rozpocznie się 1 stycznia 2021 r.

Ze względu na przedłużenie podmiotom obowiązanym terminów na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych transgranicznych konieczne było także przedłużenie do 31 marca 2021 r. terminu określającego zakres danych podlegających przekazaniu. Oznacza to, że w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekaże właściwym organom państw członkowskich informacje o schematach podatkowych transgranicznych obejmujących dane otrzymane do 31 marca 2021 r. (a nie jak dotychczas do dnia 30 września 2020 r.). Projekt rozporządzenia przedłuża także do 30 kwietnia 2021 r. termin przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3). Przepis ten dotyczyć będzie przypadków, w których w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 31 marca 2021 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową. Dłuższy będzie też termin w zakresie przekazywania informacji o schematach standaryzowanych, składanych na formularzu MDR-4. Dotyczyć to będzie przypadków, w których w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 marca 2021 r. promotor lub wspomagający udostępnił korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny.

– To już kolejne przedłużenie terminów na raportowanie schematów podatkowych. Cieszy, że Minister Finansów dostrzega taką potrzebę, bo przedsiębiorcy obecnie mierzą się ze skutkami pandemii i wywiązanie się z obowiązków związanych z MDR-ami mogłoby być trudne – komentuje Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

 

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN