Aktualności

01

Przejęcie spółki komandytowej przez kapitałową nie generuje przychodu

Połączenie poprzez przejęcie przez spółkę z o.o. spółki komandytowej niebędącej podatnikiem CIT, nie spowoduje powstania przychodu po stronie spółki przejmującej – potwierdza dyrektor KIS w wydanej interpretacji.

W analizowanej w interpretacji sprawie opisano planowane połączenie spółek. Spółka przejmowana jest polską spółką komandytową (niebędącą podatnikiem CIT). Komplementariuszem spółki komandytowej jest spółka przejmująca. Poza spółką przejmującą wspólnikami (komandytariuszami) spółki przejmowanej są dwie osoby fizyczne. Spółka przejmująca planuje przeprowadzenie połączenia ze spółką przejmowaną poprzez przejęcie, w ramach którego spółka przejmowana zostanie przejęta w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru. W wyniku połączenia spółka przejmująca przejmie cały majątek spółki przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki tej spółki, w tym również na gruncie podatkowym. Pojawiła się tu wątpliwość, czy opisane połączenie będzie wiązało się z powstaniem po stronie spółki przejmującej przychodu na gruncie CIT?

Według pytającego podatnika otrzymanie majątku spółki przejmowanej, w zamian za który wspólnikom spółki przejmowanej wydane zostaną udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej, nie spowoduje powstania przychodu po stronie przejmującego. Podatnik przywołuje art. 12 ust. 4 pkt 4 i pkt 11 ustawy o CIT, z którego wynika, że do przychodów nie zalicza się:

  1. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu statutowego w banku państwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela,
  2. dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wniesienie następuje w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach – wartości wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

W konsekwencji, połączenie poprzez przejęcie spółki przejmowanej – spółki komandytowej niebędącej podatnikiem CIT, nie spowoduje powstania przychodu po stronie spółki przejmującej. Taką interpretację przepisów potwierdził dyrektor KIS w wydanej interpretacji (nr 0111-KDIB1-1.4010.39.2021.1.MMU).

– Przepisy, w oparciu o które podatnik dowodził braku opodatkowania dotyczą generalnie przychodów otrzymanych na utworzenie  lub powiększenie kapitału zakładowego oraz dopłat wnoszonych do spółki – wskazuje Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, wspólnik w Thedy & Partners.

Niemniej dodaje, że w ustawie przydałby się dodatkowy przepis regulujący szerzej neutralność połączenia spółki kapitałowej ze spółką osobową.  

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN