Aktualności

01

Podatek od przerzuconych dochodów

Z końcem marca dla większości podatników upływa termin na złożenie rocznego zeznania CIT. W rozliczeniu konieczne może być uwzględnienie podatku od przerzuconych dochodów. Jest to zatem ostatni moment na ustalenie czy spółka jest zobowiązana do jego zapłaty.

Obowiązek zapłaty tego podatku może obciążać przede wszystkim spółki wypłacające wynagrodzenie za usługi niematerialne, odsetki i należności licencyjne do podmiotów powiązanych mających siedzibę w krajach o niższym poziomie opodatkowania. Sytuacja taka może wystąpić przede wszystkim w spółkach należących do międzynarodowych grup kapitałowych.

Potrzebne analizy

Ustalenie czy spółka jest zobowiązana do zapłaty podatku od przerzuconych dochodów, wymaga przeanalizowania wielu różnych danych, dotyczących m.in. kwoty wydatków ponoszonych na rzecz danego podmiotu powiązanego, wielkości przychodów tego podmiotu oraz efektywnego opodatkowania w kraju jego rezydencji podatkowej. W przypadku kosztów ponoszonych od 2023 r. ciężar dowodu, że nie zachodzą przesłanki opodatkowania kosztów podatkiem od przerzuconych dochodów, ciąży na podatniku. Oznacza to, że ustalenia te powinny zostać przeprowadzone ze szczególną starannością. Konieczne może być też zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji.

Zapłaty można uniknąć

Zapłata podatku może być konieczna nawet w przypadku poniesienia kosztu na rzecz podmiotu z państwa członkowskiego UE. Pod pewnymi warunkami podatnik może zwolnić się od tego obowiązku, co jednak wymaga wykazania, że podmiot powiązany prowadzi w państwie rezydencji istotną rzeczywistą działalność gospodarczą.

Kary za brak wpłaty

Brak zapłaty należnego podatku nie tylko narazi spółkę na powstanie zaległości podatkowej, ale również może skutkować odpowiedzialnością karnoskarbową kadry zarządzającej. Dlatego ważne jest, aby jak najszybciej ustalić, czy spółka powinna zapłacić podatek od przerzuconych dochodów.

 

Nasze wsparcie w zakresie podatku od przerzuconych dochodów może obejmować przykładowo:

  • analizę transakcji z podmiotami powiązanymi pod kątem przesłanek opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów;
  • pomoc przy zgromadzeniu dowodów potwierdzających brak podstaw do opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów;
  • analizę spełnienia przez podmiot powiązany kryterium prowadzenia w kraju rezydencji istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej;
  • przygotowanie wytycznych do oceny ponoszonych wydatków z punktu widzenia ich ewentualnego opodatkowania – w formie matrycy decyzyjnej;
  • kalkulację podstawy opodatkowania i podatku do zapłaty.

 

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN