Aktualności

01

Minister finansów proponuje podwyżkę progów dokumentacyjnych

Resort finansów chce urealnienia progów transakcji, po przekroczeniu których powstają obowiązki związane z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych. Chodzi o transakcje rajowe.

Taka propozycja znalazła się w opublikowanym właśnie projekcie nowelizacji ustawy o CIT i innych ustaw. Nowelizacja miałaby objąć art. 11o ustawy o CIT i art. 23za ustawy o PIT. Zgodnie z tymi przepisami konieczne jest sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podatników i spółek niebędących osobami prawnymi dokonujących transakcji:

– bezpośrednio z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. podmiot rajowy), jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 100 000 zł, oraz

– pośrednio, jeżeli rzeczywisty właściciel jest podmiotem rajowym, a wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi – za rok obrotowy, przekracza 500 000 zł.

– Minister finansów słusznie zauważa w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, że przewidziane w tych przepisach progi istotności, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego wymagają urealnienia. W przypadku bezpośrednich transakcji rajowych zaproponował więc dwukrotne podniesienie dokumentacyjnego progu istotności. Natomiast w przypadku transakcji pośrednich założono różne progi istotności w stosunku do określonych rodzajów transakcji przy zachowaniu proporcji użytych w tym przepisie. Projekt przewiduje, aby podstawowy próg istotności pozostał na poziomie 500 000 zł, jednak dla transakcji finansowych oraz towarowych był on pięciokrotnie wyższy i wyniósł 2.500 000 zł – wskazuje Cyprian Werykowski, doradca podatkowy, dyrektor w Thedy & Partners.

Taka zmiana z pewnością zmniejszy liczbę obowiązków podatkowych w sytuacjach, gdy dotyczy on transakcji o niskim ryzyku przerzucania dochodów do rzeczywistego właściciela w raju podatkowym (transakcje towarowe) oraz transakcji, których wartość na poziomie odpowiadającym obecnie obwiązującym progom istotności w praktyce nie generowałaby na tyle istotnych przesunięć dochodów do rajów podatkowych, które uzasadniałyby nałożenie na nie obowiązku dokumentacyjnego (transakcje finansowe).

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN