Aktualności

01

Członek zarządu będzie podatnikiem VAT po spełnieniu pewnych warunków

Członek zarządu, który nie działa we własnym imieniu i na własny rachunek oraz nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego ze świadczonymi usługami wobec osób trzecich, nie będzie uznany za podatnika VAT – wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (C-288/22).

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem sądowym, w tym TSUE, członek zarządu spółki kapitałowej może być uznany za podatnika VAT. Jednak, aby tak się stało, konieczne jest spełnienie pewnych warunków, w tym m.in. aby członek zarządu ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Analizowana przez TSUE sprawa dotyczyła członka zarządu, który pełni tę funkcję w kilku spółkach akcyjnych w Luksemburgu. Członek zarządu nie podpisał ze spółkami żadnej umowy, która zakładałaby podporządkowanie. Jego wynagrodzenie czasem było ustalane jako procent od zysku, a w pozostałych przypadkach było stałą kwotą (ryczałtem). Luksemburski organ podatkowy uznał, że prowadzi on samodzielną, zorganizowaną działalność gospodarczą i w związku z tym jest podatnikiem VAT, a w konsekwencji powinien płacić VAT od otrzymanego wynagrodzenia. Członek zarządu był odmiennego zdania i wdał się w spór z organem podatkowym. Sprawa ostatecznie trafiła przed luksemburski sąd, który to skierował pytanie prejudycjalne do TSUE.

TSUE uznał, że członek zarządu będzie prowadził działalność gospodarczą, jeśli świadczy usługi na rzecz spółki i jego działalność ma charakter stały oraz otrzymuje wynagrodzenie za swoje usługi, którego sposób ustalenia jest możliwy do przewidzenia. Analizując sprawę, TSUE wskazał, że w omawianych okolicznościach działalność ta ma charakter stały, ponieważ członek zarządu został powołany na odnawialną, trwającą maksymalnie 6 lat kadencję. W kwestii wynagrodzenia, TSUE wyjaśnił natomiast, że członek zarządu może być podatnikiem VAT także wtedy, kiedy wynagrodzenie jest ustalane procentowo, w zależności od zysku. 

Jednak w tej sprawie kluczowa okazała się okoliczność, że członek zarządu nie był związany ze spółką stosunkiem podporządkowania i nie ponosił on odpowiedzialności wobec osób trzecich – ta ciążyła na spółce. Dlatego ostatecznie TSUE uznał, że w tym przypadku członek zarządu nie będzie podatnikiem VAT.

– Wyrok ten jest zgodny z dotychczasową linią orzeczniczą krajowych sądów administracyjnych i bazuje na tych samych kryteriach oceny w zakresie tego czy członek zarządu spółki kapitałowej powinien być uznany za podatnika VAT. Pokazuje on jak ważna jest kwestia samodzielności prowadzonej działalności i odpowiedzialności członka zarządu wobec osób trzecich. Dopóki bowiem członek zarządu nie będzie ponosił własnego ryzyka gospodarczego i osobistej odpowiedzialności, nie będzie on podatnikiem VAT, a jego wynagrodzenie nie będzie opodatkowane VAT. Kwestia ta powinna być zatem każdorazowo przedmiotem szczegółowej analizy, tak aby wykluczyć ryzyko bezpodstawnego odliczania VAT naliczonego z faktur otrzymywanych przez spółki od ich członków zarządu – wyjaśnia Anna Konieczna-Nowak z Thedy & Partners.

Kontakt

02

Centrala
w Warszawie:

ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Telefon +48 (22) 629 09 17
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Oddział
w Katowicach:

ul. Dworcowa 4 (Stary Dworzec)
40-012 Katowice
Telefon +48 508 018 322
biuro@thedy.pl

Pokaż trasę

Thedy & Partners sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego
KRS: 570600
NIP: 113-289-37-45
REGON: 362235613
Kapitał: 150.000 PLN

T&P Finance sp. z o.o.
KRS: 957685
NIP: 522-322-04-16
REGON: 521400905
Kapitał: 6.000 PLN